Hospitering for lærere og rådgivere

Hospitering i bedrift for lærer og rådgivere

heroya

Industrilærling tilbyr lærere og rådgivere fra grunnskolen og videregående skole til å oppleve industrien på nært hold.

Ta kontakt med oss om dere ønsker hospitering for å oppleve noen fag, eller bedrifter

Hva vil hospitering si?

 • Engasjement i en virksomhet over en begrenset periode.
 • For lærere og rådgivere som engasjerer seg i arbeid for at elever skal lære mer om samfunn og arbeidsliv.
 • Et ledd i å utvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv, og øke arbeidslivets kompetanse om hverandre.

Hvem tar initiativ?

 • Industrilærling organiserer hospitering etter behov når skolene ønsker dette.
 • Industrilærling formidler kontakt mot virksomhetene.

Økonomiske konsekvenser?

 • Lærere i hospitering mottar lønn som normalt fra sin ordinære arbeidsgiver.
 • Virksomheten der hospitering skjer, gir ingen økonomiske bidrag.
 • Skolen og læreren kan søke midler, blant annet gjennom kommunene av midler fra prosjekter.
 • Industrilærling har satt av midler til blant annet å dekke deler av vikarutgifter ved hospitering i industriens bedrifter. 

Hospiteringens innhold:

 • Gi en bred innføring i hele virksomhetens oppbygging, organisering og virkeområder.
 • Se nærmere på virksomhetens produksjonslinje frem til et sluttprodukt.
 • Sette opp mål fra egne læreplaner som kan benyttes aktivt i hospiteringen.
 • En arena for idèutveksling og gjensidig samarbeid på flere områder.
 • Som profesjonell pedagog kan læreren være med på å hjelpe virksomheten til å bli en fullverdig læringsarena for utplasserte elever.

Hva forventes i etterkant?

 • At nye kunnskaper fra hospiteringen blir brukt til å øke skolens og elevenes aktivitet og kompetanse overfor; i første rekke det lokale næringslivet.
 • At man setter seg nye mål i arbeidet med å bedre samarbeidet mellom skole og næringsliv.
 • At man synliggjør de erfaringer man gjør under hospiteringen overfor kolleger og andre, slik at flere kan dra nytte av det.